Летичівська селищна рада офіційний сайт Летичівської об'єднаної територіальної громади

Відділ фінансів

№ п/п

Назва структурного підрозділу та посади

Прізвище, ім’я, по-батькові

Контактний № телефону

1

Начальник відділу

Смаглюк Л.Д.(803857)9-11-03

2

Головний спеціаліст

Шиндерук С.М.

3

Головний спеціаліст– програміст

Панічев І.

4

Спеціаліст

Варченко Т.О.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах  Летичівської  селищної ради;

4. Аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку громади та вживає заходи до усунення недоліків;

5. Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку громади  та враховує їх під час складання проекту селищного бюджету;

6. Вносить пропозиції щодо проекту селищного бюджету;

7. Бере участь у:

-Підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

-Погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади;

-Розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

-Підготовці звітів голови  селищної ради для їх розгляду на сесії ради;

-Розробленні проектів розпоряджень голови селищної ради;

8. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

9. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

10. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів  розпорядниками бюджетних коштів;

11. Проводить під час складання і розгляду проекту селищного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

12. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд виконавчому комітету селищної ради;

13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради;

14. Організовує роботу з підготовки проекту селищного бюджету, визначає за дорученням виконавчого комітету порядок і строки подання структурними підрозділами матеріалів для підготовки проекту селищного бюджету; складає проект селищного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд виконавчому комітету;

15. Складає і подає для затвердження тимчасовий розпис селищного бюджету та розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису селищного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

16. Бере участь у затвердженні паспортів бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

17. Проводить в установленому порядку розрахунки між районним, державним і обласним бюджетами,  бюджетами місцевого самоврядування;

18. Перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами, організаціями і відділами селищної ради, які фінансуються з селищного бюджету;

19.Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до селищного бюджету;

20. Організовує виконання селищного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами виконавчим органом  селищної ради, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до селищного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

21. Забезпечує захист фінансових інтересів держави;

22. Проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

23. За рішенням селищної ради розміщує тимчасово вільні кошти селищних  бюджетів на вкладних (депозитних. Рахунках банків);

24. Інформує виконавчий комітет про стан виконання селищного бюджету за кожний звітний період та подає йому на розгляд річний та квартальний звіти про виконання бюджету;

25. Розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

26. Проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки Летичівської селищної ради, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

27. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад ;

28. Бере участь у підготовці  у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

29. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури селищної ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання ;

30. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо селищного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

31. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

32. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

33. Здійснює повноваження, делеговані органом місцевого самоврядування;

34. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

35. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

36. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

37. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу;

38. Здійснює інші передбачені законом повноваження.